PODSTAWY PRAWNE

Biuro detektywistyczne „Glawis” działa na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych (Dz. U. z dnia 15 lutego 2002 r.).

     Art. 2.1.Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresie niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:
1)zbieranie informacji w sprawach cywilnych,
2)zbieranie informacji dotyczących majątku, zdolności płatniczych oraz wiarygodności w stosunkach gospodarczych osób i jednostek organizacyjnych,
3)zbieranie informacji dotyczących bezprawnego wykorzystywania w działalności gospodarczej nazw handlowych i znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji oraz ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę handlową,
4)sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,
5)poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,
6)poszukiwanie mienia,
7)zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i inne, jeśli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

2.Zleceniodawcą czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7, nie mogą być organy prowadzące i nadzorujące postępowania w tych sprawach.

     Art. 4.1.Wykonywanie czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wymaga posiadania licencji detektywa, zwanej dalej "licencją".
2.Detektywem w rozumieniu ustawy jest osoba posiadająca licencję.
3.Tytułu zawodowego "detektyw" może używać wyłącznie osoba posiadająca licencję.

     Art. 8.1.Detektyw jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, zebranych w toku wykonywanych przez niego czynności detektywa, bez zgody osób, których dane dotyczą.
2.Detektyw uprawniony do przetwarzania danych osobowych, w związku z wykonywaniem przez niego czynności detektywa, nie może powierzać przetwarzania danych innemu podmiotowi.
3.Detektyw ma obowiązek zniszczyć przetwarzane dane osobowe, zebrane w toku wykonywania czynności detektywa, najpóźniej bezpośrednio po zaprzestaniu korzystania z uprawnień detektywa.

     Art. 11.Detektyw jest obowiązany:
1)ustalić tożsamość osoby zlecającej wykonanie czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1,
2)zachować należytą staranność w wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1,
3)przestrzegać przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, przepisów prawa oraz odmówić wykonania czynności nieetycznej lub niezgodnej z prawem.


O NAS        OFERTA        PODSTAWY PRAWNE        CENNIK        KONTAKT